Need Help ?
Call: +977- 025560152

शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७५।६।११,१२ र १३ गते सञ्चालन हुने माध्यमिक निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको खुला परीक्षाको परीक्षाकेन्द्र सम्वन्धी सूचना ।