Need Help ?
Call: +977- 025560152

समाचार बिस्तारमा

हाम्रो यस कार्यालयको नाम हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कायम भै सकेको अवस्थामा समेत प्राविधिक कारणबस यस वेवसाईटको नाम र केही शिर्शकहरु समेत परिवर्तन गर्न केही समय अरु लाग्न सक्ने ब्यहोरा अनुरोध गर्दै हाललाई यसै नामवाट हाम्रा सूचना र जानकारीहरु प्रवाह गर